Anders Trädgård

Trädgårdsanläggning & Trädgårdsskötsel
i Södra Skärgården

RUT-avdrag

Du kan få rut-avdrag på för upp till 25 000 kronor per år (Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång är högre - på upp till 50 000 kronor per år). Avdraget är på 50% och dras direkt på din faktura. Du behöver inte göra någonting utan det är företaget som anmäler avdraget till Skatteverket.

Arbetet måste utföras i närheten av ditt bostadshus eller fritidshus. Du kan även dra av för arbete i dina föräldrar bostad förutsatt att du betalar arbetskostnaden.

Tidigare gick det endast att göra avdrag för enklare trädgårdsarbete men från och med 2016 kan du även dra av för beskärning.


Godkända rut-avdrag
Häckklippning
Gräsklippning
Krattning
Ogräsrensning
Klippning och gallring av buskar
Vattning
Gödning
Grävning
Ogräsbekämpning

Från och med augusti 2016
Trädbeskärning och beskärning av buskar
Bortforsling av träd och buskar (ej utanför tomten)
Underhållsarbete av trädgårdar
Trädfällning
Borttagning av stubbar
Eldning
Kompostering
Vedkapning

Det finns fortfarande trädgårdsarbete som inte omfattas av RUT-avdraget. De tjänster du inte kan dra av är:

Nyplantering

Markanläggningsarbete

Bortforsling av träd och buskar utanför tomten

Rådgivning

Planering och design

Observera att det är arbetskostnaden som du får göra avdrag för. Inte inköp av växter eller annat material.


ROT-avdrag
Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag, på upp till 50 000 kronor per år. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.
Här beskriver vi bara reglerna som gäller markarbete. Mer om skattereduktion kan du läsa HÄR.

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag:

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger eller på tomten där bostaden står.

Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.

Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår. 


Rotavdrag ges för

  • markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp 
  • markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS (rot)
  • markarbeten för värmeförsörjning; se även installation av värmepumpar under VVS (rot)
  • markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under 
  • dränering av husgrunder 
  • sprängning som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
  • kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.

Inget avdrag ges för

  • asfaltering, sten- och plattläggning eller anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Trädgårdsarbete (rut)
  • kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande.

Kontakt

Behöver du hjälp med din trädgård? Kontakta mig och beskriv vad du behöver så skickar jag en offert med preliminärt RUT- eller ROT-avdrag inkluderat så vet du exakt hur stor kostnaden blir.